Studentene har svart på spørsmålene under og krysset av på en skala fra 1-7, hvor 1 er veldig dårlig og 7 er veldig bra. For gjestelærere er evalueringen basert på få timers undervisning. Dette medfører at tallene kun er en indikasjon.

 

 

Foreleser Faglig dyktighet Pedagogisk dyktighet 
Gisle Henden  6,8 6,5
Andreas Bjørndal   6,2 5,8 
Lynn Feinberg   5,9 5,4

 

 

Spørsmål Oslo  Bergen 
Hvordan opplevde du undervisningen totalt sett? 6,3 6,6
Hvordan passet den totale arbeidsmendgen i studiet for deg?  5,5  5,0 
Hvordan passet tempo og progresjon i studiet for deg? 4,6  5,2 
Hvordan opplevde du den faglige strukturen i studiets oppbygging?  6,0  6,4 
Hvordan opplevde du bredden, dybden og nivået på litteraturen?  6,3  6,9 
Hvordan opplevde du anvendelsen av audiovisuelle hjelpemidler?  6,8  6,0 
Var læringsmål til hver modul klare? 5,2  5,7 
Hvordan var utbyttet av kollokviene? 5,5   -
Er du fornøyd med det utleverte studiematerialet? 6,9  6,9 
Hvor mange lesetimer har du hatt i snitt hver uke? 3,7  2,8